Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Daisy’s Dawn – Creations & Solutions by Joy

Henrica van Erpweg 77; 3732 BC; De Bilt; Nederland

Telefoonnummer: +31 6 417 215 29

E-mailadres: info@daisysdawn.nl

KVK-nummer: 84020520

Btw-identificatienummer: NL003908862B81

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen;

– de eventuele kosten van verzending;

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het vestigingsadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

– De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking met de producten of diensten (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Terms and Conditions

Article 1 – Definitions

Article 2 – Identity entrepeneur

Article 3 – Applicability

Article 4 – On offer

Article 5 – The agreement

Article 6 – Right of withdrawal

Article 7 – Costs in case of withdrawal

Article 8 – Exclusion right of withdrawal

Article 9 – The price

Article 10 – Conformity and guarantee

Article 11 – Delivery and performance

Article 12 – Continuing performance contract: duration, termination, and renewal

Article 13 – Payment

Article 14 – Complaints

Article 15 – Disputes

Article 16 – Additional or deviant clauses

Artikel 1 – Definitions

In these definitions the following mean:

Reflection period: period in which the comsumer can fall back onto the right of withdrawal;

Consumer: legal person not acting in trade or company whom enters into an agreement with the entrepeneur;

Day: calendar day;

Continuing performance contract: an agreement at a distance concerning products and/or services, of which the delivery and/or purchase obligation is spread over time;

Durable data carrier: every device that enables the consumer or entrepeneur to save data, which is personally adressed, in such a way future accessibility and reproduction is possible;

Right of withdrawal: the possibility for the consumer to waive the agreement within the reflection period;

Entrepeneur: the legal person or entity whom offers the products and/or services to the consumers at a distance;

Distance agreement: an agreement based on an organised system for sales of products and/or services at a distance by the entrepeneur including agreements via one or more distanced communication techniques;

Distanced communication techniques: techniques that can be used to set agreements, without the consumer and entrepeneur being in the same room;

Terms and conditions: the present terms and conditions set by the entrepeneur.

Article 2 – Identity entrepeneur

Daisy’s Dawn – Creations & Solutions by Joy

Henrica van Erpweg 77; 3732 BC; De Bilt; The Netherlands

Phone number: +31 6 417 215 29

E-mail address: info@daisysdawn.nl

KVK-number: 84020520

VAT-identification number: NL003908862B81

Article 3 – Applicability

These terms and conditions are applicable to everything offered by the entrepeneur, every distance agreement set and orders between consumer and entrepeneur.

Before the distance agreement is set, the terms and conditions can be viewed by the consumer. If that is impossible for whatever reason, before the distance agreement is set, the consumer will be able to view the terms and conditions upon request.

If the distance agreement is set electronically, in deviation of the previous section, the terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that the consumer can save it to a durable data carrier. If this proves impossible for whatever reason, the consumer will be able to receive the terms and conditions electronically upon request.

In case there are specific product or service conditions, the second and third section of article 3 will be applicable. The consumer can choose the section which is most favourable in case of conflicting conditions.

If 1 or more conditions in this terms and conditions document were to be nullified or partially nullified, the agreement and these conditons remain valid. The subjected article will be replaced by one that comes as close as possible to the original one in meaning.

Situations not mentioned in these terms and conditions are to be handled in the same spirit.

Unclarities on the explanation or contents of 1 or more articles of these terms and conditions are to be explained in the same spirit as the other articles.

Article 4 – On offer

If an offer has an expiry date or has any conditions, these will be mentioned clearly in the offer.

The offer is without obligation. The entrepeneur is free to alter or change the offer.

The offer has a complete and accurate description of the offered products and/or services. The description is detailed enough to judge the on offered items. If the entrepeneur uses images these are a truthful representation of the products and/or services. Mistakes in the on offered items cannot bind the entrepeneur in any way.

All images and specifications regarding on offer products are and indication and cannot lead to any compensation or nullification of the agreement.

Product images are a truthful representation of the offered items. The entrepeneur cannot guarantee image colours being an exact match to the real life colours of the products.

Every item on offer has enough information so the consumer understands the rights and obligations when entering into an agreement. In particular:

– price including taxes;

– possible shipment costs;

– way the agreeement comes to being and which steps are necesary;

– payment methods, delivery and execution of the agreement;

– the way the consumer, before setting the agreement, can view and check provided data;

– possible other languages in addition to Dutch the agreement can be set in;

– the minimal term of a continuing performance contract.

Article 5 – The agreement

The agreement will be set, save the conditions in article 4, when the consumer accepts the offer and complies with the set terms and conditions.

If the consumer accepts the offer electronically, the entrepeneur will confirm the accepted offer electronically. As long as the offer has not been confirmed by the entrepeneur the consumer can nullify the agreement.

If the agreement is set electronically, the entrepeneur will make sure appropriate technical and organisational measures have been taken to secure the electronic transfer of data in addition to providing a save web environment. If the consumer is able to pay online, the entrepeneur will provide the necessary security measures.

The entrepeneur can, within legal boundaries, inform himself if the consumer can meet the payment conditions as well as any fact that can be of interest before entering a distanced agreement. If the entrepeneur based on this research has justified reasons not to enter into and agreement with the consumer, he is justified to withhold or refuse the order or agreement.

The entrepeneur will provide the follwoing information to the consumer when an order has been placed:

– address of the entrepeur in case of any complaints;

– the in article 4 mentioned conditions, unless already provided or accessible to the consumer;

– requirements to terminate an agreement with a duration longer then a year or with an indefinate period.

In case of a continuing performance contract this is only applicable to the first delivery.

Every agreement is set under the consition of sufficient availability of the concerning products.

Article 6 – Right of withdrawal

Delivery of products:

When buying products the consumer has the possibility to nullify the agreement without reason within 14 days. This consideration time starts the day after the consumer or pre-determined representative receives the products.

During the consideration time the consumer will carefully handle the products and its packaging. He will only unpack the product as fas as is necessary to determine if he wants to keep the product. If the consumer decides to use his right of withdrawal, he will return the product with all accessories in original state and packaging to the entrepeneur following provided reasonable and clear instructions.

When the consumer utilises the right of withdrawal, he is obligated to notify the entrepeneur within 14 days after receiving the product. Notifying the entrepeneur will proceed electronically by email. After the consumer has notified the entrepeneur the poduct needs to be returned within 14 days. The consumer needs to prove the timely return. For example by providing a proof of sending.

If the consumer has not notified the entrepeneur or returned the products within the stated time frames, the agreemtn is fact.

Delivery of services:

With the delivery of services the consumer has teh option to nullify the agreement without reason during a period of at least 14 days, starting the day of setting the agreement.

To be able to use the right of withdrawal, the consumer will have to follow the guidelines added to the agreement.

Article 7 – Costs in case of withdrawal

If the consumer uses the right of withdrawal, at most the cost of returning the product will be charged/need to be paid.

If the consumer has paid for the products, the entrepeur will refund this as soon as possible, but within 14 days after the withdrawal. Only if the product has been received by the entrepeneur or concrete evidence of return can be provided. Refund will proceed following the same payment option the consumer used to pay for his order, unless explicit approval for a different payment method.

If the product has been damaged due to careless handling by the consumer himself, the consumer is resonsible for potential value loss of the product.

The consumer cannot be held responsible for value loss when the entrepeneur has not provided all the legal obligated information on the right of withdrawal. This needs to be provided before setting the agreement.

Article 8 – Exclusion right of withdrawal

The entrepeneur can exclude the right of withdrawal regarding products named in section 2 and 3 if the entrepeneur has stated this clearly in the offered products.

Exclusion is only possible reagrding products:

a that have been manufactured according to consumer specifications;

b have a clear personal nature;

c cannot be returned due to their nature;

d quickly spoil or age;

e of which the price is dependend on the fluctuations of the financial market on which the entrepeneur has no influence;

f single newspapers and magazines;

g audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal;

h hygienical products of which the consumer has broken the seal.

Exclusion is only possible regarding services:

a including lodging, transport, restaurant business or leisurely activities booked for a certain date or period;

b of which delivery with explicit consent of the consumer started before the 14 day right of withdrawal;

c including bets and lotteries.

Article 9 – The price

During the offer validity period prices of on offer products or services will nog be raised, with the exception of changes due to VAT in- or decreases.

Contrary to the previous section the entrepeneur can offer products or services dependend on fluctuations on the financial market and has no influence upon at variable prices. This needs to be mentioned with the offer.

Price increases within 3 months after setting the agreement are allowed only when they are a direct result of legal changes or conditions.

Price increses after 3 months after setting the agreement are allowed only when the entrepeneur has negotiated this and if:

a this is a result of legal changes or conditions; or

b the consumer can terminate the agreement as of the first day the new price is valid.

All mentioned prices are including VAT.

All prices are under the condition of misprints and misplacements. Regarding the results following this no liability is possible. The entrepeneur is not obligated to deliver the product at the incorrect price.

Article 10 – Conformity and guarantee

The entrepeneur makes sure the products and/or services are as per the agreement, the specifications in the offer, comly to the reasonable demands of soundness and/or usability, and according to the terms and conditions valid at the moment of setting the agreement. If agreed with the entrepeneur, vouching for different use than intended.

Guarantee provided by the entrepeneur, fabricator or importer do not interfere with the legal rights and conditions a consumer has.

Potentially flawed or wrongly delivered products need to be reported to the entrepeneur within 2 months after delivery. When returning the product it needs to be in its original state and packaging.

The period of guarantee is similar to the period of guarantee of the fabricator. The entrepeneur is not responsible for the suitability of the product regarding every single use by the consumer, or any advice given regarding using the products.

Guarantee is not valid when:

– The consumer fixed the received products himself and/or customized them or had them fixed nad/or customized by a third party;

– The delivered products have been subjected to abnormal circumstances or carelessly handled, or not handled as instructed by the entrepeneur or packaging;

– The fault entirely or partially seems to be a direct result following government regulations regarding the nature or quality of the materials used.

Article 11 – Delivery and performance

The entrepeneur will take care receiving and fulfilling orders and requests for services.

Place of delivery is the address provided by the consumer.

With regard to article 4 the company will deliver as soon as possible, but within 30 days of ordering. Unless the consumer has agreed to a different longer period. If the order gets delayed, or cannot be fulfilled, the consumer will be notified within 30 days after placing the order. The consumer has the right to nullify the agreement in this case with full refund. Consumer has no right to compensation.

All delicery periods are an indication. No rights can be derived from mentioned delivery periods. Exceeding the delivery period gives the consumer no right to compensation.

In case the order is nullified the entrepeneur will refund the amount of the order as soon as possible no later than 14 days after nullification.

If the product cannot be delivered due to any reason, the entrepeneur will try to provide an alternative. At the latest upon delivery a clear reason and description will be provided to the consumer. Right of withdrawal complies to alernative products. Return costs will be attributed to the entrepeneur.

The risk of damage or getting lost of the product lies with the entrepeneur untill the moment of delivery to the consumer or appointed contact.

Article 12 – Continuing performance contract: duration, termination, and renewal

Termination

The consumer can terminate an agreement for an indefinate period of time and regarding multiple fixed deliveries of products at all times considering the termination rules and period of at least 1 month.

A fixed period agreement regarding multiple fixed deliveries of products can be terminated at the end of the period considering the termiantion rules and period of at least 1 month.

In the mentioned agreements the consumer can:

– terminate at all times and not limited it a certain time or period;

– terminate the same way as the agreement was entered;

– terminate at allt imes with the same termination period as the entrepeneur has set for himself.

Renewal

A fixed period agreement regarding multiple fixed deliveries of products cannot be silently renewed or renewed for a fixed period. Only for an indefinite period of time can it be silently renewed if the consumer can terminate with a max 3 month period.

An agreement with a fixed period which goal is to get to know the products or services cannot be silently renewed and ends automatically after the trail period.

Duration

If an agreement has a duration longer than a year, the consumer can terminate the agreement at all times after 1 year with a termination period of 1 month, unless there are sound reasons to not be able to terminate the agreement before the end date set in the agreement.

Article 13 – Payment

Unless agreed otherwise, the consumer needs to pay the owed amount within 7 working days after the start of the reflection period. In case it concerns a service the period starts after the confirmation of the agreement has been received by the consumer.

The consumer has the obligation to notify the entrepeneur of any inaccuracies in the provided paymen details.

In case of non-payment by the consumer the entrepeneur has the right to pass on any pre-mentioned additional costs to the consumer.

Article 14 – Complaints

The entrepeneur has an adequate procedure regarding complaints and acts accordingly.

Complaints regarding fullfilment of the agreement need to be submitted complete and clearly written within 2 months after observing the faults.

A registered complaint will be handled within 14 days after receiving it. If a complaint takes longer to deal with, a reply will be send to the consumer within 14 days that will indicate a time line.

If the complaint cannot be dealt with between the entrepeneur and consumer, it will be handled as an dispute susceptible to the dispute regulation.

A complaint does not suspend any obligations the entrepeneur has, unless a written statement says otherwise.

If the complaint is recognized by the entrepeneur, the products will be repaired or replaced without additional costs.

Article 15 – Disputes

Only Dutch law is applicable to the agreements between entrepeneur and consumer. Also when the consumer is situated outside of the Netherlands.

The Vienna sales treaty is not applicable.

Article 16 – Additional or deviant clauses

Additional or deviant clauses cannot be to a disadvantage to the consumer. They need to be documented is such a way the consumer can view and save them at any time.