Privacybeleid Daisy’s Dawn

creations.daisysdawn.nl

Over ons privacybeleid
Daisy’s Dawn geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Daisy’s Dawn. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/10/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@daisysdawn.nl

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

Webmail
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Webmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Webmail en Gmail. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De partijen hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
E-boekhouden.nl
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Daisy’s Dawn op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@daisysdawn.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@daisysdawn.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@daisysdawn.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Daisy’s Dawn. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via info@daisysdawn.nl.

Cookies
Er wordt gebruik gemaakt van cookies in combinatie met een aantal derde partij software bedrijven. Een pop-up die vraagt om uw toestemming zal worden weergegeven waar nodig. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een Facebook Pixel.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Daisy’s Dawn
Henrica van Erpweg 77; 3732 BC De Bilt; Nederland
T (064) 172-1529
E info@daisysdawn.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Joy van Leest

Privacy Policy Daisy’s Dawn

creations.daisysdawn.nl

About our privacy policy
Daisy’s Dawn cares about your privacy.  We only process data needed for our performance or to improve it. We will handle your personal data with care and will never provide them to third parties. 

This privacy policy is applicable to the use of this website and any services provided by Daisy’s Dawn. This policy is valid from 1 October 2021 onwards. When a new version in published the validity of any previous version will expire immediately. This privacy policy describes which data will be collected, what it will be used for, and who might be able to see them under certain restrictions. We will also explain how we will save your data, what measures will be taken to protect your data from misuse, and which rights you have concerning your personal data.

If you have any questions, you can contact us by sending an email to info@daisysdawn.nl

About processing your data
Below you can read about the way we process your personal data, where we save it, how it is protected and which security measures have been taken, and how can access your data. 

Third party software
Any third party used to assist us in our services has access to your personal data to assist us with any (technical) difficulties and they will never use that data for any other goal. The third parties are obligated based on our agreement to take the approriate security measures concerning your personal data. These measures consist of SSL-encryption and strong password policy. In case any cookies are used no personal data is saved or collected. Third parties retain the right to share the collected data internally to improve their services. 

E-mail en mailing lists
Our website uses MailChimp, a third party who handles email traffic as well as any newsletters. Their servers are used for this purpose. MailChimp will never use your personal data for personal gain. At the bottom of every automated email you will find an unsubscribe button. If you click on it you will be removed from the mailing lists. This can impair the functionality of our site and services! Your personal data will be saved in a secure location by this third party. 

Payment processors
We use Mollie to deal with any payments done through our online shop. Mollie will process you personal data needed and has appropriate measures in place to secure that data. This is also applicable to any part of Mollie’s services for which they use third parties themselves. Mollie will keep your personal data no longer than legally allowed. 

Shipping
If you place an order with is, we will use PostNL to make sure the package reaches your doorstep. It is necessary that we share you name, address and residential data with them. PostNL only uses this data to execute the agreement of delivery. In case PostNL uses another third party, your personal data will be shared with them as well. 

Invoices and accountancy
For bookkeeping we use E-boekhouden.nl. We will share you personal data regarding your order with them. The data is only used for invoicing and bookkeeping. They will be send and saved in a secure way. E-boekhouden.nl is obligated to secrecy and will handle your data confidentially. E-boekhouden.nl will not use your personal data for any other goals.

Goal of processing your personal data
We will only use your personal data in regards to our services. That means will always be in correlation to your order. We do not use your data for target marketing. If you share your personal data with us, we will always ask permission to contact you regarding any issue except concerning your order or at your request. Your data will not be shared with third parties other than the ones we work with to uphold to any legal rules or to provide the services required. 

Automatically gathered data
Data automatically gathered through our website are meant to improve our service. This data (for example your IP-address, browser, operating system) does not concern personal data. 

Cooperation in fiscal and criminal investigations
In some cases Daisy’s Dawn can be obliged to share personal data in connection to a fiscal or criminal investigation. When this occurs we are obligated to share the data, but we will do everything in our power within the boundaries of the law to resist sharing that data. 

Retention period
We will keep your personal data on file as long as you are a client. This means we have your client profile on file up to the moment you no longer wish to use our services. If you notify us, we will handle it as a request to forget. Based on grounds of bookkeeping we need to keep invoices with your personal data. We need to save this data as long as is legally required. Employees will no longer have access to your profile and documents gathered based on your orders. 

Our rights
Based upon Dutch and European law you have certain rights concerning your personal data processed by us. We will explain below which rights and how to invoke them. Firstly we only send documents with your personal data to an email address known to us. In case you wish to receive your data at a different email address or via postal service, we will ask for identification. We keep records of all requests dealt with, in case of a request to forget we will anonymize the data. All transcripts you will receive in a viewable format used in our systems. At all times you have the right to file a complaint with the Autoriteit Persoonsgegevens if you suspect we mishandle your personal data. 

Right to view
You have the right to view any data we save that relate to you personally. You can send the request to info@daisysdawn.nl. You will receive a response within 30 days. If your request is granted, we will send a copy of your personal data on file to the email address known to us. 

Rectification rights
You have the right to have your personal data altered whenever you wish. A request can be send to info@daisysdawn.nl. You will receive a response within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation of the adjusted data. 

Right to limited processing
You have the right to limit the personal data processed. A request can be send to info@daisysdawn.nl. You will receive a response in 30 days. If your request is granted, you will receive a confirmation at the known email address. 

Right of transfer
You have the right to request your personal data to be handled by a different party. This can be send to info@daisysdawn.nl. A response will be sent within 30 days. If your request is granted, we will send every copy of your personal data to you. In that case we probably will not be able to continue our services since a secure connection to your personal data cannot no longer be guaranteed.

Right to object and other rights
In some cases you have the right to object to processing of your personal data by Daisy’s Dawn. If you object, we will immediately stop gathering your personal data until the objection is handled. When the objection is justified, we will provide any data collected and will not collect any new data. You also have the right to object to automated individual decision making or profiling. We will process your data in such way that this law is not applicable. If you think otherwise please contact us at info@daisysdawn.nl.

Cookies
Cookies will be used by us and certain third parties. Your permission will be asked if needed. In addition a Facebook Pixel is used to improve our services. 

Changes in the privacy policy
We reserve the right to change the privacy policy at any time. On this page you will find the most recent version. If a new privacy policy has consequenses regarding the way we process your personal data, we will notify you by email. 

Contact
Daisy’s Dawn
Henrica van Erpweg 77; 3732 BC De Bilt; Netherlands
T (064) 172-1529
E info@daisysdawn.nl
Contact person regarding privacy issues: Joy van Leest