Dunne Mest bij Paarden: Oorzaken en Oplossingen

Dunne mest, helaas een veelvoorkomend probleem. Soms zelfs zo erg dat er alleen maar mestwater wordt geproduceerd. Als paardeneigenaren zitten we soms met ons handen in het haar, want hoe los je dit nu op? In deze blog gaan we dieper in op de oorzaken van dunne mest bij paarden en bieden we praktische oplossingen om dit probleem aan te pakken.

De Oorzaken Achterhalen
Dunne mest bij paarden kan verschillende oorzaken hebben. Het kan veroorzaakt worden door plotselinge veranderingen in het dieet, zoals nieuw voer introduceren of grazen op weilanden met overvloedig gras. Stress, parasitaire infecties, bacteriële of virale infecties, veranderingen in de waterkwaliteit of bepaalde medicijnen kunnen ook bijdragen aan dunne mest. Het is belangrijk om te proberen de onderliggende oorzaak te achterhalen om een effectieve aanpak te kunnen bepalen, maar soms is dat een lastige aangelegenheid. Probeer voor jezelf een dagboekje bij te houden wanneer je paard dunne mest heeft, zodat je wellicht een patroon kunt ontdekken.

Voldoende Hydratatie
Bij dunne mest bestaat het risico op uitdroging. Paarden verliezen vocht en essentiële elektrolyten door overmatige ontlasting. Zorg ervoor dat je paard altijd toegang heeft tot schoon, vers water. Het toevoegen van elektrolyten aan het water of voer kan helpen om het elektrolytenbalans te herstellen en de hydratatie te bevorderen.

Dieetevaluatie
Het evalueren van het dieet van je paard is van groot belang bij het aanpakken van dunne mest. Denk aan het type en de kwaliteit van het ruwvoer, krachtvoer en supplementen die ze ontvangen. Een geleidelijke overgang en het voeren van hoogwaardig ruwvoer kunnen helpen om de consistentie van de mest te stabiliseren.

Parasietenbestrijding
Parasitaire infecties, zoals strongylus of coccidia, kunnen bijdragen aan dunne mest. Het handhaven van een regelmatig ontwormingsschema bij jonge paarden tot 3 jaar en het uitvoeren van fecale eitellingen bij volwassen paarden kunnen helpen bij de bestrijding van parasieten. Zorg dus voor regelmatig mestonderzoek om worminfecties te voorkomen en effectief te bestrijden.

Stressmanagement
Stress kan de spijsvertering verstoren en dunne mest veroorzaken. Zorg voor een comfortabele en stressvrije omgeving voor je paard. Implementeer geleidelijke veranderingen in de routine en bied voldoende mogelijkheden tot beweging om stress te verminderen.

Vaak is dunne mest een resultaat van wisselingen van de samenstelling van het ruwvoer. Vaak is het dan een ondersteunend supplement afdoende om de darmflora in evenwicht te houden. Ik zelf gebruik Moor Balans van de Paardendrogist. Een aantal van mijn paarden kunnen sterk reageren op voer of de hormooncyclus, en dit supplement werkt goed om de darmen te ondersteunen en dunne mest tegen te gaan. Als dunne mest aanhoudt of gepaard gaat met andere zorgwekkende symptomen, is het raadzaam om een dierenarts te raadplegen. Zij kunnen een grondige diagnose stellen en een behandelplan op maat maken om de gezondheid van je paard te bevorderen.

Met de juiste aanpak en zorg kun je de dunne mest bij je paard oplossen en zorgen voor een gezonde spijsvertering en darmflora. Dan zijn die stevige mestballen binnen no time weer aanwezig.

P.s. Wist je dat het modulaire logboek ook een Notes Module heeft? Uitermate geschikt voor het bijhouden van de dunne mest van je paard om zo het patroon te ontdekken.

Thin Stools in Horses: Causes and Solutions

Thin stools, unfortunately, are a common problem among horses. Sometimes, it reaches a point where only a watery mess is produced. As horse owners, we often find ourselves at a loss, wondering how to solve this issue. In this blog, we will delve deeper into the causes of thin stools in horses and provide practical solutions to address this problem.

Unraveling the Causes
Thin stools in horses can have various underlying causes. It can be triggered by sudden changes in diet, such as introducing new feed or grazing on lush pastures. Stress, parasitic infections, bacterial or viral invasions, changes in water quality, or certain medications can also contribute to thin stools. It is important to try to identify the underlying cause to determine an effective approach, although it can be a challenging task. Keeping a diary of when your horse has thin stools may help you discover any patterns.

Adequate Hydration
Thin stools pose a risk of dehydration. Horses lose fluids and essential electrolytes due to excessive bowel movements. Make sure your horse has constant access to clean, fresh water. Adding electrolytes to their water or feed can help restore electrolyte balance and promote hydration.

Diet Evaluation
Evaluating your horse’s diet is crucial in addressing thin stools. Consider the type and quality of forage, concentrates, and supplements they receive. A gradual transition and feeding high-quality forage can help stabilize stool consistency.

Parasite Control
Parasitic infections, such as strongyles or coccidia, can contribute to thin stools. Maintaining a regular deworming schedule for young horses up to 3 years old and conducting fecal egg counts for adult horses can help control parasites. Regular fecal examinations are essential to prevent and effectively treat worm infections.

Stress Management
Stress can disrupt digestion and cause thin stools. Provide a comfortable and stress-free environment for your horse. Implement gradual changes in their routine and offer ample opportunities for exercise to reduce stress.

Often, thin stools result from fluctuations in the composition of roughage. In such cases, a supportive supplement can help maintain a balanced gut flora. Personally, I use Moor Balans from De Paardendrogist. Some of my horses can have strong reactions to feed or their hormonal cycle, and this supplement works well to support the intestines and counteract thin stools. If thin stools persist or are accompanied by other concerning symptoms, it is advisable to consult a veterinarian. They can provide a thorough diagnosis and create a customized treatment plan to promote your horse’s health.

With the right approach and care, you can resolve thin stools in your horse and ensure a healthy digestive system and gut flora. Before you know it, those solid manure balls will be back again.

Did you know the Equestrian Journal also has a Notes Module? Perfect module to log your horse’s manure developments and discover a potential patern.

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.