Match tussen ruiter en paard

Het kan wel eens voorkomen dat je niet matched met je paard, dat jullie karakters niet bij elkaar passen. Wat doe je dan? Toch doorgaan ondanks alles, of een ander huisje zoeken dat beter past? 

Indien je op zoek gaat naar een nieuw paard wordt deze vaak voorgereden, daarna mag je er zelf op en stel je tijdens je bezoek wat vragen. Wat we vaak niet doen is onderzoeken wat het karakter van het paard is en of dat een match met jou als ruiter gaat zijn.  

Er zijn verschillende typen paarden.  

Hout
Houtpaarden zijn de paarden die willen winnen, ze kunnen slecht tegen hun verlies en willen graag werken. Ze zijn dominant, agressief, assertief, en houden alles in de gaten. Deze paarden moet je beschermen tegen blessures aangezien ze altijd meer willen en daarnaast nogal lomp aangelegd zijn. Deze paarden laten duidelijk zien of ze je mogen of niet, en of ze wel of geen respect voor je hebben. De woede en agressiviteit komt vaak alleen naar boven als het paard niet in balans is of iets niet begrijpt.  

Vuur
Een vuurpaard houdt van aandacht en om in de spotlights te staan. Ze kunnen moeilijk zonder andere paarden en houden vooral in de gaten wat hun vriendjes aan het doen zijn. Alleen op stal is vaak geen succes, en ze kunnen angstig en schrikachtig zijn. Vuurpaarden zijn extreem gevoelig en voelen de gemoedstoestand van de ruiter feilloos aan. Het kunnen moeilijke eters zijn en (over)gevoelig voor pijn. Dit zijn niet de makkelijkste paarden, maar als je ze hebt, dan gaan ze voor je door het vuur.  

Aarde
Dit zijn de bomproof paarden die uitermate geschikt zijn als manegepaard. Rustig, vol geduld, betrouwbaar en dol op eten. Uitermate geschikt voor beginners, maar bij te veel beginners zal dit paard bij een ruiter die wat verder is kunnen staken, ze zijn namelijk verre van dom en lopen liever hun rondje dan overvraagd te worden.  

Water
Waterpaarden zijn het moeilijkst van allemaal. Het zijn van nature wantrouwige paarden en erg op zichzelf. Ze houden vaak alles van een afstandje in de gaten. Ze hebben behoefte aan een eigenaar of ruiter die moeite doet om ze te leren kennen, ze te begrijpen. Om een waterpaard te trainen heb je veel rust en geduld nodig. Hun intelligentie is vaak ondergesneeuwd door de angst die dit paard heeft.  

Metaal
Dit zijn de doe maar normaal, dan doe je gek genoeg paarden. Ze doen hun werk en verwachten een eerlijke behandeling daarvoor terug. Dit paard heeft het liefst geen getut, gewoon zadelen, ding doen en weer terug naar stal. Wanneer je dit paard niet eerlijk behandeld, zal hij zich in zichzelf gaan terugtrekken. Dit is een paard wat dan stijf, depressief en unresponsive wordt. Het zijn koelbloedige paarden en vaak heel geschikt voor bijvoorbeeld eventing en western disciplines.  

Ook ruiters zijn in deze elementen in te delen. Hout en Hout lijkt een goede combinatie, maar vaak is de rem ver te zoeken bij zowel de ruiter als het paard. Jij zal dan zelf als ruiter bewust moeten zijn van de grenzen om deze niet continue te overschrijden.  

De meesten paarden zijn een combinatie van een aantal elementen, waarvan 1 overduidelijk de boventoon voert.  

Een hele goede manier om te achterhalen hoe jullie op elkaar reageren is het doen van een beetje grondwerk. Dan denk je, ik ga toch niet vragen of ik met een paard mag grondwerken als dat paard niet van mij is. Maar waarom niet? Zeker in de huidige markt waarin de paarden schreeuwend duur zijn, dan wil je juist zeker zijn van je keuze en er niet na een paar maanden achter komen dat jullie toch niet helemaal goed bij elkaar passen. Met grondwerk krijg een goed beeld van het karakter van het paard en hoe deze reageert op jouw lichaamstaal. Het kan alleen maar bijdragen aan het nemen van een weloverwogen besluit.  

Wil je nou wat meer weten over de verschillende typen dan is dit boek wellicht interessant om eens te lezen: Paardentypen – Eric Laarakker. Online is er ook steeds meer over te vinden. 

En wil je nou een keer les in grondwerk of wil je een tweede paar ogen mee als bij een paard gaat kijken, neem gerust contact op! 

Match horse and rider 

It can happen that you just don’t match with your horse, that your characters are not compatible. What will you do in that case? Continue, despite all the possible problems you might be facing, or find him a new home that might be a better fit? 

If you start looking for a horse, the horse often will be ridden for you to show how he behaves under the current rider, then you can get on yourself, and you will ask some questions while you are there. What we often neglect to do is look at the character of the horse and the compatibility with you as the owner or rider.  

There are different types of horses: 

Wood
Wood horses are horses that want to win, they cannot handle loss very well, and love to work for you. They are dominant, aggressive, assertive, and keep an eye on everything that happens around them. You have to protect this horse from injuries since they always want more, and are quite clumsy. This horse will show you if he like you or not, and, maybe more important, if they respect you. The anger and aggressive behaviour only services when this horse isn’t balanced, or doesn’t understand the answer to your question.  

Fire
A fire horse loves attention and being in the spotlights. Ze need other horses around and do not like to be alone. They will always try to keep an eye on their friends and what they are doing. This horse works best in a herd and when alone in a stable the ability to touch other horses, they need the contact. They can be scaredy cats and startled easily. The fire horse is extremely sensitive, and will sense the mood of the rider without flaw. It can be difficult eaters and (over)sensitive for pain. This isn’t the easiest horse to work with, but if you have their trust, they will do anything for you.  

Earth
These are the perfect schooling horses. Not easily fazed, calm, patient, reliable, and loves food. A good horse for a beginner, but when you put on a more experienced rider he can decide to act up. They are far from stupid and rather do their own thing with the beginner than actually work with the experienced one.  

Water
The water horse is the most difficult of all. They are mistrusting by nature and on its own. They like to assess the situation from afar and need an owner or rider who will take the time and effort to get to know them. To train a water horse you need a lot of patience and calm. Their intelligence is often overshadowed by fear. 

Metal
These are the horses that are the most down to earth. They will do their job and expect a fair treatment in return. They don’t like long grooming sessions, just put the saddle on, work and back to the stable. When you mistreat this horse, it will turn into himself and won’t be easy to reach. It will become stiff, depressed and unresponsive. Cool headed horses and very suitable for eventing and western.  

You can categorize riders according to the elements as well. Wood and wood look like a good combination, but often they push each other over the limits, they both lack a brake. You as a rider have to be very conscious of not pushing the limits to much.  

Most of the horses (and riders) are a combination of several elements, with one that is clearly dominant.  

A very good way of determining how you react to each other is doing some ground work. I hear you thinking, I am in no way going to ask if I can do ground work with a horse that is not even mine yet. Why not? Especially in the current market in which the horses are extremely expensive, you really want to be sure of your choice, and not realize after several months that you are not really compatible with your horse. With ground work you get a good idea of the character of the horse and how he will respond to your body language. It can only benefit your decision.  

If you want to know more about the different kind of horses, I can recommend this book: Paardentypen – Eric Laarakker. Online you can find a lot of information as well.  

And if you want a lesson in ground work or need a second pair of eyes when you go looking for a horse, feel free to reach out! 

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.