Leerproces

Of je nu een jong paard hebt of 1 die wat meer ervaren is, er komt altijd een punt waarop we iets nieuws willen leren. Het kan iets simpels zijn als meelopen aan een halstertouw of nieuwe oefening tijdens het rijden. Wij mensen zijn vaak geneigd om te snel en te veel te willen. Gaat iets goed? Dan meteen een paar keer herhalen. Gaat het fout? Net zo lang oefenen totdat het goed gaat. Enige nadeel is dat een paard niet zo leert. Een paard is heel leergierig, mits we het goed uitleggen en het opdelen in stapjes. Paarden onthouden associaties, zowel positief als negatief. Het negatieve zal het paard proberen te ontvluchten, terwijl een positieve associatie iets is waar je paard van leert, blij van wordt en dus gaat opzoeken.

Talloze onderzoeken zijn er de afgelopen jaren gedaan, waardoor we ontzettend veel geleerd hebben over onze paarden. Voornamelijk het werken met druk en deze weghalen bij gewenst gedrag is iets was erg goed werkt. Ook je paard belonen bij gewenst gedrag blijkt positieve effecten te hebben en zelfvertrouwen te geven. Vergeet niet dat je paard ook moe wordt van iets nieuws leren. Het kost energie. Het is hetzelfde als dat jij moet studeren voor een examen. Het kost energie en herhaling. Dus rustmomenten zijn heel belangrijk zodat de hersenen kunnen verwerken en even een ademmomentje hebben.

Een paard (nou ja de meesten) wil graag werken en dingen goed doen, dus zorg er ook voor dat je hem de gelegenheid geeft om te slagen. Kies de juiste plek in de baan zodat je paard de meeste kans van slagen heeft en dus een positieve ervaring ervaart. Laat je paard ook fouten maken, daar leren ze van. Door de druk weg te halen en/of te belonen wanneer het wel goed gaat, zullen ze harder gaan werken na een ‘fout’ om het wel goed te doen.

Ik had het al even over het feit dat wij als mens vaak te snel willen. Vandaag ging ik met mijn ruin werken aan de vliegende wissel. Dit vindt hij ontzettend moeilijk en doet hem vaak in 2 delen: eerst voor, dan achter. Dus ik heb het proces opgedeeld in stapjes. Wat moet hij kunnen zodat ik hem opzet voor succes?

1 Op een hulp aanspringen vanuit draf en stap. Ik kies voor een stemhulp in combinatie met mijn buitenbeen.
2 Schakelen in de galop en overgang galop naar stap
3 Wisselen van stelling in alle gangen
4 Controle over de schouders en achterhand in alle gangen
5 Contra-galop, inclusief tegengestelde buiging
6 Aanraking (druk) van de zweep op zijn binnenachterbeen. Dit kent hij al van het grondwerk, maar altijd onder het zadel testen. Sommige paarden gaan in rijpaard modus en zien grondwerk als iets separaat.

Al deze dingen hebben we meegepakt in het loswerken. Daarnaast zorg ik dat ik hem laat wisselen van de kant die hij het makkelijkst vindt. Voor mijn ruin is dat van de rechter- naar de linkergalop. Daarnaast is het kijken naar wat voor je paard het beste werkt. Er zijn talloze manieren om dit aan te leren. Voor ons was dit op de diagonaal. En inderdaad, na de stelling en schouders iets naar links te plaatsen en de achterhand naar rechts (dus binnenachterbeen meer onder te laten treden) in de rechtergalop, de aandacht naar zijn linkerachterbeen te verplaatsen door de zweep ertegenaan te leggen tegelijkertijd met de hulp voor de linkergalop, een vliegende wissel! Whoehoe! Verre van perfect, niet op een rechte lijn, maar wel het gewenste resultaat. Namelijk in 1x van de rechter- naar de linkergalop. Dus uitgebreid beloont en na een kleine stappauze nog 2 keer herhaalt.

Vervolgens wil mijn mensenbrein weer te snel en dacht ik laten we de andere kant ook proberen… Super dom. Van links naar rechts vindt hij echt heel moeilijk, waardoor hij weer in 2-en omsprong en super gefrustreerd raakte van zichzelf. Mijn fout erkent (te laat) en wilde het met een positieve noot afsluiten, maar door zijn frustratie ging van rechts naar links ook pas de tweede keer weer goed. Daarna uitgebreid beloont en gestopt. Dat stoppen had ik eerder moeten doen. Het is beter om het 1 kant goed aan te leren, te bevestigen en dan pas naar de andere kant te gaan. En dit kan dagen duren of weken, maar heb geduld en neem de tijd. Neem de tijd om je paard die positieve associatie te laten leggen en iets stap voor stap aan te leren. Ook dat laatste stukje. Waarom het hele proces opdelen in stapjes om het bij de laatste stappen weer te overhaasten (en ja, ik heb tegen mezelf ;) ). Het beter om je paard de oefening eerst te laten snappen en meer zelfvertrouwen te geven.

Onthoud dus dat iets opdelen in stapjes en deze stapjes bevestigen ervoor zorgt dat je je paard opzet voor succes, dat positieve associatie iets is waar je paard het snelst van leert, en dat leren ontzettend veel energie kost. Ik heb weer even een reality check gehad en ben super trots op mijn harde werker (met al zijn eigenaardigheden) :)

Wist je dat je met de notitiemodule lege bladen hebt die je overal in de journal kan toevoegen? Dit kunnen de stapjes zijn naar een nieuwe oefening of de informatie die je verzamelt tijdens je trainingen zodat je weet wat je paard makkelijker en moeilijker ligt. Dat is het voordeel van het modulaire karakter van de journal, je kunt hem indelen zoals je zelf wilt.

Learning proces

If you have a young horse or one that is a bit more experienced, there is always a moment you would like to learn something new. It can be something simple as walking on a lead or a new exercise while riding. We, people, though often have the tendency to overachieve, we go to quick or ask too much. If something goes well, we repeat it multiple times. Something goes wrong? We repeat it till it goes right. Only problem is, our horses learn in a different way. A horse is very eager to learn, if we explain correctly and use small steps. Horses remember associations, positive and negative ones. It will try to run from negative ones, but a positive association is something your horse learns from, makes him happy and goes looking for it.

There have been many studies the last couple of years, which have taught us a lot about our horses. Especially, that working with pressure and removing it when exhibiting behaviour we want to see, is something that works really well. Also rewarding your horse by praising him when doing something correct seems to have positive effects and boosts their confidence. Don’t forget that learning something new requires a lot of energy. They will tire more quickly. It is the same when you need to study for an exam for example. It requires energy and repetition. So, making sure there are plenty of moments of rest is so the brain can process and your horse can have a breather.

A horse (well, most) love to work and do things right, so make sure to set them up for success. Pick the right spot in the arena so your horse has the biggest chance to succeed and experiences a positive association. Let them make mistakes as well, they learn from them. By removing pressure (leg or any other aid we use) and/or to praise them when they are doing something right will make them want to work harder after a ‘mistake’ to get it right.

I already mentioned that we humans often want to much at once. Today I started on the flying changes. He finds them very difficult and often does them in 2 parts: first front, then hind. So, I divided the proces into tiny steps. What does he need to be able to do to make him succeed?

1 Go to canter from an aid. I chose a voice aid in combination with my outside leg
2 Changing tempo in canter and transitions from canter to walk
3 Changing flexion in all gaits
4 Control the shoulders and hind in all gaits
5 Counter canter, including counter flexion
6 Placing (pressure) the whip on his inside hind leg. He already knows this from ground work, but always test it when in the saddle. Some horses go into riding mode and see ground work as something entirely different.

He knows all these steps, since we have been training on them for a while and we did them while warming-up. In addition, I make sure to do the flying change from the side that is easiest for him. In this case going from the right to left canter. You also have to consider what works best for your horse. There are endless possibilities in how to teach the flying change. For us this was using the diagonal. And indeed, after changing the flexion to the left including the shoulders and placing the hind a bit to the right (getting the right inside hind leg more under the body) while in right canter, shifting his attention to his left inside hind leg by touching it with the whip while giving the aid for left canter, a flying change! Awesomeness! Far from perfect, not on the straight line, but we got the intended result: a flying change through the body. So, rewarded him extensively and repeated it 2 more times after a small walk break.

Then my human brain decided to go for more, let’s try the other side too…. How stupid can you be. Going from left to right is something he finds difficult, resulting in him changing in 2 parts again, first front then hind and getting super frustrated with himself. Recognised my mistake (little too late) and wanted to end on a positive note. Positive association remember. But since he was frustrated, from right to left went in 2 parts as well. So, needed to calm him and the second time it went correct. Again extensive rewarding and done. I should have gotten off earlier. It is always better to teach something on one side and establish it, before going to the other side. It can take days or weeks, but be patient and take the time needed. Take time to let your horse create that positive association and take it one step at a time. Also that last bit.  Why break down the entire process into tiny steps to rush it in the end (yes, talking to myself here ;) ). Your horse needs to get it first and gain confidence in what they are doing.

Remember that breaking it down into steps and establish those steps first, sets your horse up for succes. That positive association is something your horse learns from the quickest, and that learning requires a lot of energy. I got my reality check and am super proud of my hard worker (with all his quirks) :)

Did you know that the notes module has empty pages you can add anywhere in your journal? It can be to write down those steps or information you gather while training. For example which side something goes more smoothly. That is the advantage of the modular journal, you can organise it anyway you like.

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.