Wedstrijdspanning

Wedstrijdspanning, of zullen we het maar gewoon prestatiespanning noemen. Want of het nu spanning is voor een wedstrijd, clinic, les of door toeschouwers, maakt eigenlijk weinig uit. Het gaat om de spanning die ontstaat door het gevoel dat je moet presteren. De druk die we onszelf (en daardoor ook ons paard) opleggen om een prestatie neer te zetten waarvan jij denkt dat die verwacht wordt. Met nadruk op denkt, want vaak leggen we onszelf een bepaald ideaalbeeld op van hoe iets moet gaan. Die spanning kan heel beklemmend werken en niet te vergeten dit draag je over op je paard. Belangrijk is ook om onderscheid te maken tussen dit soort spanning en daadwerkelijk angst. Dat is iets heel anders.

Waarom hebben we eigenlijk last van prestatiedruk? We kunnen iedereen en alleman de schuld geven, dat die druk vanuit de maatschappij komt, dat die er op school al ingeprent wordt, maar onderaan de streep komt die toch echt vanuit onszelf. Dat wij als mens het net zo goed (of misschien wel beter) willen doen dan een ander. Niks is zo intimiderend als het zien van een combinatie die een mega proef neerzet met een natuurlijke impuls van het paard waar je u tegen zegt, vlak voordat jij je proefje moet gaan rijden waarin je paard 6x wegspringt voor een bakkabouter. Of als jouw paard niet eens je hand wilt opzoeken tijdens de training en er komt een combinatie voorbij waarbij alles vanzelf lijkt te gaan. Het leuke is, het gaat bij niemand vanzelf. Iedereen moet er hard voor werken en trainen. Daarnaast zijn we allemaal, zowel wij als ruiters als onze paarden, individuen. Origineel, authentiek. Geen enkel persoon of paard is gelijk. Daarnaast heeft het ene paard of die ene ruiter net even wat meer aanleg voor bepaalde dingen. Bottom line is dat vergelijken helemaal geen zin heeft. Het gaat om jou en je paard als combinatie, en wat jullie nodig hebben. Niet wat jij denkt dat een ander verwacht.

Je moet ook niet vergeten dat jij en je paard levende wezens zijn en dat jullie (of 1 van jullie) een minder goede dag kan hebben. Ook al ging het gister nog zo goed en fijn, dat is geen garantie voor vandaag. Elke dag moet je zien als een schone lei. Je planning kan nog zo goed zijn, life happens. Het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Stel je training ging fantastisch de dag voor je wedstrijd, je bent aan het losrijden en merkt dat je paard stijf is of spanning heeft. Dan zul je toch je losrijden en misschien zelfs je proef anders moeten gaan rijden. Misschien zelfs je verwachtingen bijstellen. Want wat maakt het uit als geen punten rijdt? Of dat je er een balk af tikt tijdens je parcours? Verlies kun je niet meer rijden, en uiteindelijk gaat het om weer een ervaring rijker, dat jullie samen blijven groeien en leren. Volgende keer een nieuwe poging. Niks gaat 100% perfect, dat bestaat niet. Zelfs de professionele ruiters en bijzondere paarden hebben die 100% nog nooit aangetikt, want dat is ook een onmogelijk streven. Die 90% die is gereden in Den Bosch? Dat is extreem hoog! Gereden door een topruiter en dito paard (waar de meeste van ons van dromen om überhaupt een keer op te mogen zitten). Je doel moet zijn om jezelf en je paard steeds te verbeteren en ijken aan jullie eigen kunnen en potentieel. Niet die van een ander. Dus focus op jullie eigen ontwikkeling en progressie. Neem de tijd, het hoeft niet allemaal morgen. Volgens mij heeft Anky weleens gezegd dat je iets meer dan 1000 keer moet oefenen voordat je iets beheerst, daarna komt de fine tuning pas.

Klinkt allemaal makkelijk gezegd, maar je hebt hier zelf een hand in. Paardrijden is een fantastische sport, waarom jezelf die druk en spanning opleggen? Geniet en waardeer elk stapje, hoe klein ook. Geniet van elke dag en rit samen met je beste vriend. Gaat de training minder? Ga dan lekker een paar rondjes aan de lange teugel rijden of naar het bos. Haal die druk eraf. Vergeet die eventuele verwachtingen en meningen van anderen.

Vanuit de academy ben ik bezig met het opzetten van een aantal webinars. Interesse? Geef je dan hier op om als eerste informatie te ontvangen en, nog belangrijker, je al eerste te kunnen inschrijven.

Competition Tension

Competition tension, or shall we just call it performance tension. It could be tension for a competition, a clinic, lesson or even when you have spectators. It is the tension that comes from the feeling you need to achieve something, need to perform. It is performance pressure we put on ourselves (and therefore on our horse) to achieve something that you think is expected from you. Emphasis on think, because we often have a certain ideal vision of how something needs to look or go. That tension can be very constricting and don’t forget you transfer this tension to your horse. Important is to also realize this tension is different from fear. That is something else entirely.

Why do we suffer from peformance pressure? Well, we can blame the world, blame society, or our school years, but in the end it comes from within ourselves. That we as a person need to be as good as (or even better) than another person. Nothing is more intimidating than a combination riding a very good test with natural impulsion from the horse we can only dream about, right before you need to go in and do yours, when you know your horse will spook 6 times seeing invisibe pokemon. Or if your horse is not even following your hand imitating a giraf and another combination comes by where it all seems easy and appears to come naturally to them. Fun thing is, nothing comes from nothing. Everyone has to put the work in, and train, practice. In addition, we all, riders and horses, are individuals. Original, authentic. Not a singel person or horse is exactly the same. Not to forget that some rider and horses just have more talent for certain aspects. Bottom line is that comparing is absolutely useless. It is about you and your horse als a pair, what you need to grow as a combination. Not what you think someone else expects from you.

Another think to keep in mind is that you and your horse are living breathing beings and that you (or at least 1 of you) can have an off day. Even if yesterdays training went fantastic, it is no guarantee today will as well. You need to treat every day as a blank slate. Your planning can be perfect, life happens. How you deal with that is the key. If your training the day before your competition went really well, but during warm-up you notice your horse is a bit stiff or builds up tension, you need to adjust your plan for warm up and even how you will be riding your test. You might even need to adjust you expectations regarding the results. What does it matter if you don’t ride any points? Or drop a pole during the course? It is no longer possible to get any points deducted, and you have gained some more experience from which you and your horse will learn and grow. There is always a next time to try again. 100% perfect does not exist. Even the professional riders and extraordinary horses have never reached that 100%, that is an impossible goal to set. That 90% riden in Den Bosch? That is extremely high! Riden by a great rider and maybe even a greater horse (a horse we dream about sitting on one day). Your goal should be to improve yourself and your horse while looking at your own personal capabilities and potential. Not those of another. So focus on your own growth and development. Take your time, you do not need to get there tomorrow. I think Anky once said you need to practice something over a 1000 times to learn something well, and then the fine tuning starts.

Easy talking you might think, but you are in control. You can decide to add that pressure or decide not to. Our sport is one of the greatest there is, why put that pressure and tension on yourself? Just anjoy and appreciate every step, how small it might be. Savour every day and ride you have with your best friend. Training not going well? Go canter some laps with a long rein and try again or go take a ride in the woods. Take that pressure off. Forget the potential expectations others might have.

With the academy I am looking at organizing some webinars. Interested? Make sure to sign up here to be the first to receive further information on future webinars and, more importantly, to be the first to register.

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.