BLOG: Afwisseling

Paardenwelzijn wordt een steeds ‘hotter’ topic. Helaas komen er veel negatieve zaken in het nieuws, terwijl de echte paardenmensen juist ontzettend goed zijn voor hun paarden. Ons paard staat op nummer 1 en we zorgen dat die niks tekort komt. Mijn ruin heeft vaker nieuwe schoenen dan ikzelf, elke jaar worden zijn zadels perfect passend gemaakt, voersupplementen, alles voor onze dieren. Daarnaast wordt ‘het paard’ vaak als eenzelfde wezen gezien door veel mensen. Door de jaren heen zijn er verschillende typen paarden ontstaan. Uiteraard met allemaal dezelfde basisbehoeften, maar ieder paard is net weer even anders. Waar de 1 ontzettend gelukkig wordt van 24/7 in de wei in alle weersomstandigheden, zijn er ook paarden die hier doodongelukkig van worden. Het is en blijft altijd maatwerk en kijken naar wat jouw paard nodig heeft.

1 van die dingen is training. Elk paard heeft uitdaging en beweging nodig. Ongeacht in welke discipline je actief bent, ook als dat alleen recreatief is. Afwisseling in de training is heel belangrijk. Mijn advies is maak een trainingsschema. Kijk naar je trainingsdoelen en maak een plan. Misschien wil je de conditie van je paard verbeteren, plan trainingen in het bos, op het strand of de hei. Voor behendigheid pak wat balken erbij. Voor concentratie en gehoorzaamheid, grondwerk. Er zijn talloze dingen die je kunt doen om het trainen leuk te houden voor jezelf en je paard.

Daarnaast ben ik zelf altijd voorstander van een dagje vrij in de week. Nu heb ik de luxe dat mijn paard in de loopstal staat, dus die beweegt lekker de hele dag. Indien hij op stal zou staan zou ik op die dag vrij een extra paddock sessie doen met wat speeltjes zoals een bal of als je de ruimte hebt in de bak. Kijk wat je paard leuk vindt om te doen en waar hij blij van wordt. Misschien is dat wel een lekkere wandeling door het bos. Ik noemde eerder al even maatwerk, dat geldt ook voor de vrije dag invulling. Wees een beetje creatief, want ook op de trainingsvrije dag is beweging wel heel belangrijk.

Houdt ook rekening met de leeftijd van je paard. Met een jong paard zijn de trainingen veel minder intensief dan een paard wat al wat ouder is. Ook een paard dat minder fit is train je anders dan een paard dat lekker fit in zijn vel zit. Paarden hebben en het trainen van een paard is niet zo makkelijk als het lijkt. Het is maatwerk dat continue moet worden aangepast aan je paard.

Wat zijn nou leuke dingen om te doen?

Leg eens een paar balken op 3 meter afstand van elkaar om overheen te galopperen. Begin met een stuk of 3 en bouw dit uit naar meer als het goed gaat. Je kunt zelfs 1 of meer van de balken gaan vervangen door cavaletti’s. Hiermee train je het grondtempo, behendigheid en je paard wordt er lekker los van.

Met balken kun je ook een mooi vierkant maken of een ruit waar je op verschillende manier doorheen kunt stappen en draven. Rechtdoor, rechtdoor & via een hoek eruit, schuin langs de hoeken. Kijk wel dat je paard uitkomt en zijn passen kan maken, en zorg dat je tempo passend is bij wat je aan het doen bent.

Pak ook eens een dagje grondwerk, lange lijnen, of longeren. Maak het voor je paard en jezelf leuk om met trainen bezig te zijn.

Wist je dat je ook heel creatief kan worden met de dressuuroefeningen? Vaak doen we toch de standaard oefeningen die ook in de proeven staan. Maar je kan eindeloos variëren waardoor je toch werk aan rechtstellen en buigen, maar net even anders. Vooral bij paarden die heel goed zijn in onthouden (zoals je proef 2x oefenen en je paard gaat meedenken. Vaak staan ze dan al bij X stil na afwenden bij de A. We gingen hier ergens toch halthouden en groeten? Ja paard, dat was nog een klein stukje verder..)

Je zou bijvoorbeeld tijdens je slangenvolte kunnen halthouden op de AC-lijn, of kleine voltes links en rechts rijden bij AC-lijn. In galop een grote 8 rijden met bij de X terug naar draf en in de andere galop aanspringen. Als je al met wijken bezig bent, een kleine gebroken lijn wijken. Bij alles is het wel heel belangrijk dat je tussendoor je paard even recht stelt voordat je de nieuwe stelling en buiging vraagt. De basis blijft altijd focus nummer 1. Wat ook ontzettend leuk is voor je paard is overgangen rijden op allerlei verschillende momenten binnen figuren (standaard of een variatie). Dit houdt ze scherp en aan je been. Wend eens af na de hoek bijvoorbeeld bij de H, vanaf de middenlijn een halve grote volte (G-B-D), kom je weer bij de middenlijn dan ga je weer rechtuit richting de K en bij de K ga je weer naar links. Of wendt van de K naar de X, vanaf de X naar de C ondertussen 2-3 passen verruimen, opvangen voor de C en weer naar links of rechts. Je kan er zelfs nog een kleine volte naar rechts aan toevoegen bij de X voordat je naar de C gaat.

En heb je geen inspiratie? Gebruik Google, er zijn genoeg leuke oefeningen te vinden zowel op als naast je paard.

Loop je tegen dingen aan en wil je hulp? Neem gerust contact op voor lesmogelijkheden :)

BLOG: Variation

Wellness concerning our horses is becoming a ‘hot’ topic. Unfortunately, the news reports more negative things than positive. Which is a shame since being around horses only has benefits in my opinion. And most of all, real horse people are really good to their horses. We always put them first and make sure they want for nothing. My gelding has new shoes more often than myself, every year his saddles are adjusted to make sure they fit perfectly, nutritional supplements, everything for our animals. A horse is often seen as the same. A horse is a horse. Well, nowadays that is not quite accurate. There are a lot of different types of horses. They all have the same basic needs, but in what degree differs. One horse couldn’t be happier with 24/7 roaming the field no matter the weather conditions, where another horse might hate that. It will always be made to order and keep looking at what your horse needs in particular.  

1 of those things is training. Every horse needs to be challenged and needs exercise. No matter what discipline you’re in, also if only recreational. Variation in the training is really important. My advice is to make a trainings schedule. Look at your goals and make a plan. Maybe you want to improve fitness, plan some rides in the woods, beach or any place you can work on that. For agility grab some poles. Groundwork for concentration and obedience. There are so many ways to keep training fun for you and your horse.  

In addition, I am for giving a day off in the week. I have the luxury my horse is in a free-range stable (concrete and sand), so he moves around all day. If he would be in a stable, I would add some paddock sessions with toys, like a ball. Or if you have the availability in the arena. Look at what your horse loves to do and what makes him happy. Maybe that is a walk in the woods. I already mentioned customisation, that also means on the off day. Be creative, because exercise, being able to stretch the legs, is one of the most important things for a horse.  

Also keep the age of you horse in mind. When you have a young horse training sessions are way less intense than with an older horse which is fully grown and has muscles. If a horse isn’t as fit as normal you adjust the training intensity. Owning and training a horse is not as easy as it sounds. You continuously need to customize your training to your horse’s needs.  

What are fun things to do? 

Put some poles out with 3 meters in between so you can canter over them. Start with 3 and add more when both of you are doing a good job. You can even replace some of the poles for cavaletti’s. You can train a good pace; agility and your horse will get looser in the body.  

With the poles you can also make a square or diamond shape to walk and trot over in different ways. Straight, straight in & out through a corner, diagonally in the corners. Make sure you give your horse room to make the steps and adjust your tempo to what you are doing.  

Try some groundwork, long lines, or lunging. Make training fun for you and your horse.  

Did you know you can get very creative with dressage as well? Often, we do the standard figures which are also in the tests. But you can vary endlessly while still working on making your horse straight or bending him. Especially when you have a horse that is good in remembering (like practising your test twice and your horse starts to anticipate. Like halt at the X instead of G. It was about here we were going to halt and greet the jury, right? Yes horsey, little bit further…) 

You could do a serpentine and halt on the AC line, or add 5-meter circles left and right when reaching the AC line. A figure 8 in canter, back to trot on the X and change to the other canter. When you are working on leg yielding, do a small triangle (K-X-H). Most importantly, make sure you make your horse straight before switching the flexion and bending. Basics are always your most important focus. Another fun thing to do is switching gaits on different point within a figure (standard or variation). This will keep them focussed and responsive. Try turning after a corner (H), when reaching the AC line make a half circle (G-B-D), continue straight and turn left again at the K. Or go from K to X, from X to C while extending the strides for about 2-3 paces, collect and turn left or right at C. You can even add a 5-meter circle at the X before turning towards the C.  

Lacking inspiration? Use Google, there is plenty to find on online.  

Struggling with something and you need help? Feel free to contact me for any lessons :) 

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.